All rights reserved 2010 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Jesteśmy z Wami" zostało założone 2 VII 2004r.    Niespełna dwa miesiące później, 27 VIII 2004 r. Stowarzyszenie postanowieniem Sądu Rejonowego  w Katowicach zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000215729.     Nasze Stowarzyszenie ma na celu organizowanie placówek poradnictwa i ośrodków w zakresie zadań  pomocy społecznej a także nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie  i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających zapobieganiu i przeciwdziałaniu różnym formom  niedostosowania społecznego i patologii rodziny, dzieci oraz młodzieży, w szczególności udzielaniu pomocy  w zakresie psychologii, pedagogiki, lecznictwa, prawa według możliwości Stowarzyszenia oraz wspieranie  organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.  Stowarzyszenie ma na celu niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn  niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności ludziom chorym i zagrożonym  demoralizacją, bezrobotnym jak również udzielanie pomocy i wsparcia osobom poszkodowanym w wypadkach  komunikacyjnych oraz ich rodzinom. Celem Stowarzyszenie jest również prowadzenie działań na rzecz integracji  europejskiej i budowanie obywatelskiego społeczeństwa europejskiego oraz rozwijanie kontaktów  i współpracy między społeczeństwami a także promocja i organizacja wolontariatu.   Kolejnym celem działalności Stowarzyszenia jest podejmowanie czynności i działań związanych  z propagowaniem i funkcjonowaniem ubezpieczeń, w szczególności ubezpieczeń grupowych, osobowych  i na życie - w zakresie nie stanowiącym „czynności ubezpieczeniowych” w rozumieniu ustawy o działalności  ubezpieczeniowej.  O nas